សូមអធ្យាស្រ័យអំពីប្រិយមិត្តទាំងអស់ ចំពោះភាពរញ៉េរញ៉ៃ មិនទាន់ត្រឹមត្រូវ នៃគេហទំព័ររបស់ពួកយើង ដោយសារក្នុងតំណាក់កាលនេះពួកយើងកំពុងធ្វើការរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញ។ សូមអរគុណ